จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลนาป่า บริเวณซอยผลลาภ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
129,213.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
129,213.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 129,213 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคา 129,213 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-03 16:47:19