จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๔ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,786,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,301,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
2. หจก. สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด เสนอราคา ๓,๖๒๒,๒๒๒.๐๐ บาท
3. หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา ๔,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 17:49:14