จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (น.นามน)
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,494,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,341,824.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวจรัส ราคาที่เสนอ 2,985,000 บาท
2.บริษัท โอเวอร์โฟล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,090,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวจรัส ราคาที่เสนอ 2,985,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 17:07:57