จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านหนองจาน ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.โนนสะอาด)
จำนวนเงินงบประมาณ :
169,488.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
169,488.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ๑๖๘,๐๐๐
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ๑๖๘,๐๐๐
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-02 17:35:56