จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ (CVM2BP1) สถานีผลิตน้ำบางพระ 1
จำนวนเงินงบประมาณ :
299,386.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
299,386.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 299,386 บาท
2.บริษัท นนนที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 329,324.60 บาท
3.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด ราคา 344,293.90 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 299,386 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-02 16:13:02