จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
125,091.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
125,091.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล ราคาที่เสนอ 125,091.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล ราคาที่ตกลง 125,091.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
4/2564
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 10:29:13