จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางสาวลำพึง คงพ่วง บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
124,315.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
104,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.อ.การประปา ราคาที่เสนอ 104,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.อ.การประปา ราคาที่ตกลง 104,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.16/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 10:37:47