จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท ณัฎยา เอ็นทีเอส จำกัด หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,145,939.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,144,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 666,222.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูวัฒน์ เสนอราคา 750,988.00 บาท
3.บริษัท เพาเวอร์พรูฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 796,129.22 บาท
4.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด เสนอราคา 805,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้ยสถาปัตย์ เสนอราคา 819,620.00 บาท
6.บริษัท ฐานดำรง จำกัด เสนอราคา 972,400.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไทยแมททีเรียลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-17 13:39:18