จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 2 ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
133,770.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
120,314.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 120,314.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 120,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.14/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 11:41:18