จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่าวังผา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
จำนวนเงินงบประมาณ :
172,270.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
172,270.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค88 ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 172270
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเค88 ซัพพลาย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีผลงานดีและไม่ทิ้งงาน
ผู้บันทึก :
นางธีรนุช หนองแส
เลขที่สัญญา :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวัง เลขที่ 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 11:39:20