จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
243,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
259,992.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สุกัรนอร์ วิศวกรรม ราคาเสนอ 259,992.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สุกัรนอร์ วิศวกรรม ราคาเสนอ 259,992.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.05/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 15:02:21