จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำใต้ดิน ขนาด 300 มม
จำนวนเงินงบประมาณ :
189,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
202,230.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.คำนึง งามสวน การประปา เสนอราคา 202,230.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.คำนึง งามสวน การประปา เสนอราคา 202,230.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
5552027
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.04/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 14:56:30