จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
244,794.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
268,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไทยเจริญมอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 244,602.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไทยเจริญมอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 244,602.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตาม กมว.04-00066-59
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งซื้อ เลขที่15/64
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 13:42:14