จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่วมจิต ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
123,050.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
123,050.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เค.พี.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 122,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เค.พี.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 6/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 09:55:30