จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายแสงโรจน์ รุ่งแสนสุขสกุลมาตรชั่วคราว ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
185,752.34 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
171,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคา 171,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ต.ปทีปต์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.13/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 16:53:54