จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2,5,6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง)
จำนวนเงินงบประมาณ :
471,870.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
471,870.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชอ.ช้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชอ.ช้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ให้ราคาต่ำกว่า
ผู้บันทึก :
ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 17:01:14