จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ น.ส.นิธิชา ศรีบัว หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
158,517.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 16:46:10