จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
932,505.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
932,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 08:59:04.941 ) 655,000.00
บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:46:42.517 ) 699,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:12:35.410 ) 759,700.00
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:06:05.590 ) 767,777.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:22:54.228 ) 789,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 08:59:04.941 ) 655,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/108/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 16:05:35