จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์)
จำนวนเงินงบประมาณ :
402,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
376,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชอ.ช้าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชอ.ช้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ให้ราคาต่ำกว่า
ผู้บันทึก :
ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์
เลขที่สัญญา :
2/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 15:41:38