จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณ กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
680,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
577,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ที.เค.ที 513,600.00 หจก.มัลติเคิล ลาเน็จ 330,500.00 บจก.บาเนีย 496,000.00 บจก.วายเนท 430,000.00 บจก.ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ 456,500.00 บจก.เดอะวัน เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 367,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.มัลติเคิล ลาเน็จ 330,500.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/73/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 มิ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-17 20:29:58