จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการหมู่บ้านฉัตรเพชร เฟส 5 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์แอนด์เฮ้า 2003 ถนนมะลิวัลย์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
490,256.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
448,575.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ เสนอราคา 448,544
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ เสนอราคา 448,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 15:17:03