จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดเชตุพน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย (น.เมืองเก่า)
จำนวนเงินงบประมาณ :
375,570.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
375,570.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสนอ 375,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 7/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 09:52:58