จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
213,178.65 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
213,178.65 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามเอกสารแนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามเอกสารแนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
เลขที่สัญญา :
-
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 11:00:34