จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานเปลี่ยนทรายกรอง ปีงบประมาณ 2564 งานเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. หม้อกรอง 1, 2 สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
จำนวนเงินงบประมาณ :
297,460.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
297,460.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :

1. บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่น-เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค ราคาที่เสนอ 398,115.76 บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพัน-หนึ่งร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
3. บริษัท คงพัฒน์สานนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 344,347.40 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พัน - สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 11:59:15