จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนติณสูลานนท์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
380,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
380,920.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 380,920.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคต่ำ
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสงขลา 12/2564
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 16:42:08