จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ้านโป่ง กม.๑๓+๗๐๐ - กม.๒๘+๒๐๐ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,057,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,992,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๗,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บจก. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา ๗,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/27/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 14:54:56