จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๐ ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,862,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,862,700.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑.หจก. ลำปาง เอส.เค. เสนอราคา ๓,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๓,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.บจก. เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา ๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เอส.เค. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 14:59:46