จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
480,751.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
480,751.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอเป็นเงิน 480,751.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกรายการเป็นดังนี้
1.มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 1,790.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน ๒๒๙,๘๓๖.๐๐ บาท รวมภาษี
2. มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑.1/2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5๐ เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 4,690.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือรวมเป็นเงิน ๒๕๐,๙๑๕.๐๐ บาท รวมภาษี
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอเป็นเงิน 480,751.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาเท่ากับราคากลาง
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 19:38:58