จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อกระดาษA4 จำนวน 1,220 รีม ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
115,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,900.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด
ราคาที่เสนอ 115,900.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 17:14:02