จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้างวัดสมเด็จมิ่งเมือง หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
85,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
85,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.สยามธารากิจ 79250
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สยามธารากิจ 79250
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 17:08:30