จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องดูดตะกอนสูบ อัตราการสูบได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 8 ม. จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
85,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
85,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 85,065.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 85,065.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
PO 3000290782
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 17:08:35