จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บจ.เลมอนโฮม วางท่อเข้าโครงการ บ้านสบาย บ้านฉาง-พยูน หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
470,276.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
424,894.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.063/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 13:52:48