จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท บ้าน ดีดี โฮม กรุ๊ป จำกัด วางท่อเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
412,562.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
368,024.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.สมหมาย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.สมหมาย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.064/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 13:41:37