จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 ตอนอำเภอบ้านเขว้า-ชัยภูมิ ระหว่าง กม.241+390 – กม.243+290 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า)
จำนวนเงินงบประมาณ :
14,423,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,423,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 14,412,900 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 14,420,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 14,422,530 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 14,412,900 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 14,391,500 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 14,391,500 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 17:15:45