จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาทำความสะอาดล้างถังน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 สถานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
397,621.63 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
397,621.63 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด ราคา 397,621.63 บาท
2.บริษัท สยามดีวอเตอริ่ง ซิสเท็ม จำกัด ราคา 437,202 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ธรา เซอร์วิส ซพพลาย ราคา 456,997 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด ราคา 397,621.63 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 14:10:16