จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน
จำนวนเงินงบประมาณ :
500,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
499,506.89 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก.พีริยา เสนอราคา 499,500.00 บาท (รวมภาษีฯ)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีริยา ราคาตกลงจ้าง 499,000.00 บาท (รวมภาษีฯ)
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2564
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:51:53