จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อตะกั่วตีตรามาตร จำนวน 475 กิโลกรัม
จำนวนเงินงบประมาณ :
144,851.25 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,851.25 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ธนวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 144,851.25 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ธนวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากใช้ราคาซื้อครั้งล่าสุดภายใน 2 ปี งบประมาณ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:28:38