จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกบ้านโนนน้อย-ถนนถั่ว หมู่ 9 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,276,510.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,276,510.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 946,000.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 959,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 971,230.00
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด 977,777.00
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 1,059,500.00
บริษัท ยูนิเวอร์ซัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,150,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ที.ซี.เอช.ซัพพลาย 946,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-02 17:53:22