จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM02BP3 สถานีผลิตน้ำบางพระ 3
จำนวนเงินงบประมาณ :
211,111.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
211,111.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 211,111 บาท
2.บริษัท นนนที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 232,222.10 บาท
3.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด ราคา 242,777.65 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 211,111 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:27:22