จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมางานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ บมจ.ธาราศิริแลนด์ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
จำนวนเงินงบประมาณ :
200,060.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
200,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.เทพนาวาคอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 200000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.เทพนาวาคอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 199,700
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาชุมพร/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 12:41:35