จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพลขันธ์ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
จำนวนเงินงบประมาณ :
112,992.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
112,992.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.สันติพร 2514 ราคาที่เสนอ 110,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สันติพร 2514 ราคาที่ตกลง 110,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 17:37:26