จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ราคา จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้บริษัทโลแกนส์ เรสซิเด้นท์ ดีวีลอปเมนท์ บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
221,237.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
195,373.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 195,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.นครศรีทวีวัฒน์
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.05/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:41:02