จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอาคารสำนักงานทางหลวงเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่บริเวณ ที่ กม.๑๑๑+๖๐๐ ขาเข้า กทม. อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
จำนวนเงินงบประมาณ :
499,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
427,061.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.คมสันชัยก่อสร้าง 425,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.คมสันชัยก่อสร้าง 425,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 13:45:29