จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้นกำลังดีเซลสำรองกรณีไฟฟ้าดับชั่วคราว รหัสสินทรัพย์ 1773471 และ 1773472
จำนวนเงินงบประมาณ :
154,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
154,080.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บจก.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง เสนอราคา 141,031.35 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง ราคา 141,031.35 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
16/64
วันที่ทำสัญญา :
4 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 11:57:37