จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำ น.ส.ภัทราภรณ์ เพียรพิทักษ์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
223,465.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
203,740.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 202,000 บาท บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา202,500 บาท หจก.วิไลเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง เสนอราคา 203,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 202,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เหตุผลเพราะเป็นผู้รับจ้างที่ชำนาญงานวางท่อประปา ราคาเสนอต่ำกว่า
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
7/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 09:37:23