จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอรัญประเทศ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวัดวังมนต์ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
จำนวนเงินงบประมาณ :
682,660.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
682,660.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 399,350.00 บาท
2. บจก.แอลดีซี กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 465,000.00 บาท
3. บจก.ซับซกเซี้ยง ราคาที่เสนอ 480,000.00 บาท
4. หจก.โภคประเสริฐการโยธา ราคาที่เสนอ 535,800.00 บาท
5. บจก. ส.รุ่งโรจน์ อรัญ ราคาที่เสนอ 590,000.00 บาท
6. บจก.เจบี ซัคเซส ราคาที่เสนอ 599,500.00 บาท
7. บจก.เอโซโก ราคาที่เสนอ 620,000.00 บาท
8.บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ ราคาที่เสนอ 648,527.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งวิเชียรก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมสบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.อร.046/2564
วันที่ทำสัญญา :
15 มี.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 22:58:16