จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาการจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
497,550.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
497,550.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ไบนารี่พลัส 497,550 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ไบนารี่พลัส 495,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 15:38:32