จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณถนนสุวรรณฑรรถ - ไปบ้านหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
จำนวนเงินงบประมาณ :
101,650.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
101,650.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 101,650 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด ราคาที่ตกลง 100,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 18:12:06