จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๔ บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน
จำนวนเงินงบประมาณ :
159,430.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
159,430.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 159,430 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด ราคาที่ตกลง 158,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 18:08:35