จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแสงสุรีย์ หมู่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
121,980.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
121,980.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.อินทรานาม ราคาที่เสนอ 120,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.อินทรานาม ราคาที่ตกลง 120,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 18:04:59